Polityka Prywatności

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wirtuale.pl S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6 |  KRS 0000420481 | Sąd Rejonowy w Kielcach |  NIP 959 14 36 448 | Regon 291211910 | Kapitał zakładowy: 608 769,00 zł. Kontakt elektroniczny w sprawach ochrony danych  pod adresem rodo@uti.pl

 

W jakim celu są przetwarzane dane?

Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-maila, telefonu oraz imienia i nazwiska, PESEL, nr NIP, miejsca zamieszkania, adresu zamieszkania będą przetwarzane zgodnie z prawem  w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z emisją nowym akcji Spółki  serii F prowadzoną na podstawie uchwały nr 1/02/2021 Zarządu Spółki z dnia 09.02.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w celu realizacji roszczeń Administratora.

 

Kto jest odbiorcą danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:


  1. dostawcy systemów informatycznych do zarządzania komunikacją i bazą
  2. pracownicy naszej firmy zajmujący się obsługą tych programów 

  3. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Wirtuale.pl S.A. nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.


 

Czas ważności zgody

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody poprzez kliknięcie na specjalny link lub poprzez napisanie takiej prośby na maila rodo@uti.com.pl

 

Do czego wykorzystujemy dane?

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:


  1. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie propozycji Produktu/Usługi, który/ra może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Wirtuale. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać dobrowolnie ewentualnego zakupu.
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

Jakie są Twoje prawa? 

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadku zawierania umowy z wirtuale.pl SA . Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio przez Wirtuale;