Kto jest administratorem danych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wirtuale.pl S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6 | KRS 0000420481 | Sąd Rejonowy w Kielcach | NIP 959 14 36 448 | Regon 291211910 | Kapitał zakładowy: 631 504,50 zł. Kontakt elektroniczny w sprawach ochrony danych pod adresem rodo@uti.pl

W jakim celu są przetwarzane dane?
Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-maila, telefonu oraz imienia i nazwiska, PESEL, nr NIP, miejsca zamieszkania, adresu zamieszkania będą przetwarzane zgodnie z prawem w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z emisją nowym akcji Spółki serii H prowadzoną na podstawie uchwały nr 01/10/2022 Zarządu Spółki z dnia 07.10.2022r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w celu realizacji roszczeń Administratora.

Kto jest odbiorcą danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) dostawcy systemów informatycznych do zarządzania komunikacją i bazą
b) pracownicy naszej firmy zajmujący się obsługą tych programów
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Wirtuale.pl S.A. nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Czas ważności zgody
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody poprzez kliknięcie na specjalny link lub poprzez napisanie takiej prośby na maila rodo@uti.com.pl

Do czego wykorzystujemy dane?
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu:
a) Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie propozycji Produktu/Usługi, który/ra może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Wirtuale. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać dobrowolnie ewentualnego zakupu.
b) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Jakie są Twoje prawa?
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadku zawierania umowy z wirtuale.pl S.A. . Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio przez Wirtuale.