Regulamin

REGULAMIN SERWISU OBSŁUGUJĄCEGO OFERTĘ PUBLICZNĄ NOWYCH AKCJI SERII H, SPÓŁKI WIRTUALE.PL S.A W KIELCACH

§1.
Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w zakresie dotyczącym emisji nowych akcji serii H.
Postanowienia Regulaminu stanowią uzupełnienie treści stosunku prawnego powstałego pomiędzy Emitentem oraz Inwestorem.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a także z uzupełnioną treścią Formularza Zapisu przed jego wysłaniem Emitentowi.

§2.
Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie, posiadają następujące znaczenie:
Akcje – nowe akcje Emitenta serii H wyemitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały.
Dokument Informacyjny – opublikowany w Serwisie dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej.
Emitent – Wirtuale.pl S.A. z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod nr KRS 0000420481, posiada NIP 9591436448 oraz numer REGON 291211910 i posiada kapitał zakładowy opłacony całości w wysokości 631 504,50 złotych;
Formularz Zapisu – formularz zapisu na Akcje w rozumieniu art. 437 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie którego Użytkownik dokonuje zapisu na Akcje na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Ogłoszeniu.
Inwestor – Użytkownik, który dokonał skutecznego zapisu na Akcje oraz należycie opłacił Akcje w terminie określonym w Ogłoszeniu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Ogłoszenie – ogłoszenie wzywające do zapisywania się na Akcje w rozumieniu art. 440 Kodeksu Spółek Handlowych, określające szczegółowe warunki emisji Akcji oraz stanowiące ofertę objęcia Akcji.
Oferta Publiczna – oferta publiczna Akcji w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia UE oraz art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) Euro i mniej niż 1.000.000 (jeden milion) Euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 (sto tysięcy) Euro i będą mniejsze niż 1.000.000 (jeden milion) Euro.
Okres Subskrypcji – okres wskazany przez Emitenta w Ogłoszeniu, w którym Użytkownik może dokonać zapisu na Akcje oraz opłacenia Akcji, a także zawrzeć Umowę Objęcia Akcji.
Polityka Prywatności – dokument określający warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Emitenta.
Regulamin – treść niniejszego regulaminu.
Rozporządzenie UE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE.
Serwis – strona internetowa emisja.uti.pl
Uchwała – uchwała nr 1/10/2022 oraz 2/10/2022 Zarządu Spółki z dnia 07.10.2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości;
Umowa Objęcia Akcji – umowa objęcia Akcji zawierana pomiędzy Emitentem oraz Użytkownika poprzez złożenie skutecznego zapisu na Akcje na Formularzu Zapisu oraz należyte opłacenie Akcji przez Użytkownika, na podstawie której Użytkownik obejmuje konkretną ilość Akcji wskazaną w Formularzu Zapisu złożonym Emitentowi oraz staje się akcjonariuszem Emitenta po zarejestrowaniu Akcji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy;
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
Ustawa o Ofercie Publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

§3.
Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od zainstalowania przez Użytkownika oprogramowania „JavaScript”, a także włączenia przez Użytkownika akceptacji plików „Cookie” oraz obsługi okien wyskakujących w używanej przeglądarce internetowej.
Zawarcie Umowy Objęcia Akcji wymaga złożenia Emitentowi przez Użytkownika skutecznego zapisu na Akcje na Formularzu Zapisu oraz należytego opłacenia Akcji w Okresie Subskrypcji..
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje jest tylko i wyłącznie Emitent.
Zapis na Akcje może zostać złożony Emitentowi na Formularzu Zapisu podpisanym przez Użytkownika lub należycie umocowanego pełnomocnika Użytkownika.
W celu skutecznego złożenia Emitentowi zapisu na Akcje należy doręczyć Emitentowi prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Zapisu.
Zapisy na Akcje są przyjmowane przez Emitenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Zapis na Akcje w formie pisemnej wymaga wypełnienia i złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz własnoręcznego podpisania Formularza Zapisu przygotowanego i udostępnionego przez Emitenta, w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla Inwestora, a 1 (jeden) dla Emitenta. Formularz Zapisu sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na adres Emitenta.
Zapis na akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia i złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularza Zapisu przygotowanego i udostępnionego przez Emitenta. Formularz zapisu na akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Emitenta.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje jest tylko i wyłącznie Emitent. W celu należytego opłacenia Akcji należy dokonać przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości Akcji wskazanej w wypełnionym Formularzu Zapisu oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) Akcji.
Przez dzień opłacenia Akcji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta.
Po skutecznym zawarciu Umowy Objęcia Akcji Inwestor otrzymuje od Emitenta Poświadczenie przyjęcia zapisu na Akcje oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
Inwestor ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w Formularzu zapisu na akcje, skutkujące nieważnością tego zapisu. W razie zaistnienia błędów w podanych danych, Emitent zobowiąże Inwestora do poprawienia błędnych danych w terminie 7 dni. Brak poprawienia danych przez Inwestora w wyznaczonym terminie może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości opłaconych Akcji.

§4.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Emitenta lub wykorzystywanych przez Emitenta na podstawie odrębnych umów. Użytkownik nie może wykorzystywać treści materiałów wskazanych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Emitenta, chyba, że dotyczy to materiałów niezbędnych do realizacji Oferty Publicznej określonej w Uchwale i w wykonaniu Umowy Objęcia Akcji .
Emitent jest uprawniony do okresowego zawieszenia działalności Serwisu w przypadku wystąpienia awarii, błędu lub usterki.
Emitent jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu w przypadku uzyskania przez Emitenta wiarygodnej informacji, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, korzysta z Serwisu w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich. Odblokowanie dostępu nastąpi po wyjaśnieniu kwestii naruszenia przez Użytkownika, chyba, że Emitent zdecyduje o trwałym zablokowaniu tego dostępu.
W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej Oferty Publicznej nie zostaną skutecznie subskrybowane i opłacone Akcje w minimalnej ilości określonej w Ogłoszeniu, Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia Akcji na rachunek bankowy każdego Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Okresu Subskrypcji.
W przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia Uchwały lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji, Emitent jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych otrzymanych tytułem opłacenia Akcji na rachunek bankowy każdego Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu któregokolwiek z terminów wskazanych powyżej.

§5.
Emitent przetwarza dane osobowe Inwestora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Emitenta w Serwisie.

§6.
Emitent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Emitent nie odpowiada za okresowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność niezależny i zewnętrzny dostawca usług, w szczególności usług informatycznych lub telekomunikacyjnych dostarczanych Emitentowi lub Użytkownikowi, albo z siły wyższej.
Emitent nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
Emitent nie odpowiada za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów przez Użytkownika.

§7.
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Serwisu, w szczególności gdy Serwis nie działa lub działa nieprawidłowo.
Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji,
Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w ust. 5 i 6. Regulaminu.
Emitent jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony.
Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Serwisu powinny być składane Emitentowi przez Użytkownika w formie pisemnej za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Serwisu powinny być składane Emitentowi przez Użytkownika, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia, z wykorzystaniem następujących adresów do doręczeń:
adres korespondencyjny:
WIRTUALE.PL S.A. 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
adres elektronicznej skrzynki pocztowej:
emisja@wirtuale.pl
Emitent nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi przez Emitenta z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika.

§8.
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków organizacyjno- technicznych funkcjonowania Serwisu.
Emitent jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Serwisie co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany przepisów prawa, okres, o którym mowa ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony.

§9.
Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.